REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA INICJATYWA DANCE STUDIO

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca INICJATYWA Dance Studio ( dalej „IDS”) jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez IDS mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i Regulaminem Płatności dostępnymi na stronie internetowej szkoły.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje karnet IDS wstępu na zajęcia taneczne. Opłatę za karnet dla dorosłych należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia się zajęć. Opłatę za karnet na zajęcia na wybrane style dla dzieci oraz opłatę za realizacje umowy programu INICJATYWA należy wnieść z góry najpóźniej do 15-stego każdego miesiąca.
 4. 4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem „2” Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
 5. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta.
 6. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali zabaw obok sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.
 7. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję w celu weryfikacji płatności. Pokazując karnet IDS (a w przypadku nieposiadania – dokument tożsamości).
 8. Przed zajęciami Uczestnicy mają obowiązek zmiany odzieży (koszulka/spodnie/skarpetki) na terenie szatni.
 9. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 10. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się.
 11. IDS ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.
 12. PŁATNOŚCI
  IDS zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.
 13. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie gotówkowej lub przelewem na konto: Sportowa Inicjatywa Małgorzata Siedlik nr konta mBank: 87 1140 2004 0000 3902 7182 3590
 14. Pozostałe opłaty w IDS wnoszone są w następujących formach:
  Należności nie dotyczące bezpośrednio regularnych zajęć odbywających się na terenie szkoły tańca, jak wejściówki na imprezy taneczne, turnieje itp. – jedynie w formie gotówkowej.
  Wynajem pomieszczeń na terenie IDS oraz udział w lekcjach indywidualnych – opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.
  Obozy letnie/zimowe/biwaki a także warsztaty taneczne – opłata gotówkowa lub przelewem na konto: Sportowa Inicjatywa Bartosz Siedlik nr konta mBank: 58 1140 2004 0000 3702 7253 1631. IDS wystawia jedynie rachunki tytułem: warsztaty taneczne, zajęcia taneczne, obóz sportowo-taneczny. Wystawiane są one jedynie po dokonaniu zapłaty w miesiącu bieżącym oraz w miesiącu następnym. Uiszczenie opłaty za zajęcia oznacza z zapoznaniem się z regulaminem płatności.
 15. BEZPIECZEŃSTWO
  IDS nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy IDS i osób działających z ramienia studia.
 16. Za mienie uczestników zajęć Studio nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży IDS jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 17. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 18. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
 19. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
 20. Osoby przebywające na terenie IDS zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia IDS i innych uczestników zajęć.
 21. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w placówce.
 22. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.
 23. Na terenie IDS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
 24. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Szkoły Tańca INICJATYWA Dance Studio.
 25. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
  W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Szkoła Tańca IDS ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku IDS proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
 26. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora IDS ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
 27. IDS ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy na inny dzień. O fakcie tym IDS zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 3 dni przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi udział w zajęciach IDS Uczestnicy mają możliwość skorzystania z innych zajęć tanecznych z oferty Studia (wymagana rezerwacja miejsca).
 28. W sytuacjach losowych IDS ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
 29. IDS ma prawo w nowym semestrze do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu i instruktora grupy).
 30. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.
 31. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela IDS. SPRAWY OGÓLNE
 32. Szkoła Tańca INICJATYWA Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 33. Uczestnik zajęć IDS wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Szkoły Tańca INICJATYWA Dance Studio w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez IDS (np.: zdjęcia z zajęć na stronie internetowej/Facebook/Instagram/YouTube).
 34. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu IDS mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.
projekt ue